Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Massage-en Opleidingsinstituut Libosan B.V. streeft naar een perfecte dienstverlening. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag van u! Een gesprek met de betrokken medewerker of docent leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u een klacht indienen. Deze klachtenprocedure bevat informatie over hoe u uw klacht kunt indienen en binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten. Met deze procedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met u als klant. Uw klacht nemen wij altijd serieus en zien wij als kans om onze dienstverlening te verbeteren.

1. Definities

1.1. Klacht Elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van een klant over de activiteiten en dienstverlening van Massage-en Opleidingsinstituut Libosan B.V..

1.2. Klant Elke afnemer van een dienst van Massage-en Opleidingsinstituut Libosan B.V..

2. Indienen van een klacht

U kunt uw klacht schriftelijk indienen. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van u in ieder geval de volgende zaken in uw schrijven op te nemen:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • uw eventuele klantnummer bij Massage-en Opleidingsinstituut Libosan B.V.
  • de datum waarop u uw schrijven verstuurt
  • een heldere beschrijving van uw klacht
  • eventuele voorgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die uw klacht verduidelijken

Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn uw klacht te beoordelen. Uw klacht kunt u sturen naar: Massage-en Opleidingsinstituut Libosan B.V. Afdeling Klachtenbehandeling Essenkade 3 3991 AB Houten.

3. Behandeling van uw klacht

Binnen één week na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Met deze bevestiging wordt u geïnformeerd bij wie uw klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen u een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Wij streven er naar dit binnen 15 werkdagen te doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht. U kunt erop rekenen dat uw klacht zo objectief mogelijk wordt beoordeeld. Degene die uw klacht behandelt kan u tijdens de beoordeling vragen om extra informatie.

4. Reactie op uw klacht

U ontvangt binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht, tenzij er eerder schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar is gemaakt dat er vertraging is ontstaan. Dit kan onder meer worden veroorzaakt door de complexiteit van het dossier.
U klachten zullen worden behandeld door een derde onafhankelijk persoon Dhr. D. Hensen

5. Toezicht en beheer

Binnen Massage-en Opleidingsinstituut Libosan B.V. zien wij toe op de naleving van de klachtenprocedure. Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van uw klacht, worden tot minstens 5 jaar nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard. Klachten worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld.

Mocht u onverhoeds niet tevreden zijn over het oordeel van onze zijde op uw klacht, dan staat u de Nederlandse rechtsgang ter beschikking, welke onafhankelijk en bindend oordeeld.